Start een Franchise


Neem contact met mij op

Bel: 06-24246789

Mail: info@starteenfranchise.nl

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Starteenfranchise.nl. Een verwijzing naar andere algemene voorwaarden wordt niet zonder schriftelijke erkenning daarvan gehonoreerd, en aldus prevaleren deze algemene voorwaarden.

2. Bedingingen en overeenkomsten die van deze algemene voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze door Starteenfranchise.nl schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 2 Partijen

a. Starteenfranchise.nl: intermediair tussen franchisegever en kandidaat, hierna te noemen Starteenfranchise.nl;

b. Franchisegever: de organisatie, en daaraan gelieerde vennootschappen, die door Starteenfranchise.nl een kandidaat aangedragen krijgt, hierna te noemen Franchisegever;

c. Kandidaat: (Potentiële) franchisenemer die door Starteenfranchise.nl wordt aangedragen aan Franchisegever, hierna te noemen Kandidaat.

 

Artikel 3 Definitie

Franchiseovereenkomst: contract tussen Franchisegever en franchisenemer waarin de formule wordt omschreven alsook rechten en verplichtingen van beide partijen worden vastgelegd.

 

 

Artikel 4 Vrijblijvend voorstel voor Franchisegever en overeenkomst

1. Starteenfranchise.nl stelt vrijblijvend kandidaten voor bij Franchisegever. Door accordering van het ‘voorstel uitvoering werving en pré-selectie’ (per mail of fax), verklaart en erkent Franchisegever dat kennismaking met de betreffende kandidaat en eventuele volgende kandidaten plaatsvindt met in achtneming van alle condities en voorwaarden zoals bij deze algemene voorwaarden zijn beschreven. Door ontvangst bij Starteenfranchise.nl van de accordering is er sprake van een overeenkomst tussen Franchisegever en Starteenfranchise.nl.

2. De Franchisegever wordt, met inachtneming van het voorgaande lid, in de gelegenheid gesteld kennismakingsgesprekken te houden met de voorgedragen kandidaat. Starteenfranchise.nl is pas gerechtigd een bemiddelingsfee in rekening te brengen wanneer Franchisegever, overeenkomstig artikel 9 van deze algemene voorwaarden, een franchiseovereenkomst aangaat met een door Starteenfranchise.nl aangedragen kandidaat.

 

Artikel 5 Informatieverstrekking en Zorgvuldigheid

1. De Franchisegever is gehouden Starteenfranchise.nl tijdig alle (nadere) informatie te verstrekken welke redelijkerwijze in verband met de bemiddeling van belang kan zijn.

2. De Franchisegever is gehouden om op correcte en zorgvuldige wijze om te gaan met de kandidaat die door Starteenfranchise.nl is voorgedragen, en de met deze voordracht verstrekte informatie. Dit houdt tevens in dat Franchisegever is gehouden aan Starteenfranchise.nl. binnen vijf werkdagen nadat het kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden daarvan verslag te doen.

3. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

4. Starteenfranchise.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.

5. Plaatsing van presentaties en formule informatie geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

1. De Franchisegever is gehouden om voor het aangaan van een franchiseovereenkomst met de kandidaat zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat. Starteenfranchise.nl. zal voorafgaande en tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen, maar dit ontslaat Franchisegever niet van zijn onderzoeksplicht. Starteenfranchise.nl aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid indien de kandidaat niet aan de verwachtingen voldoet, dan wel als Franchisegever op basis van onjuiste of onvolledige informatie een franchiseovereenkomst met kandidaat is aangegaan.

2. Starteenfranchise.nl is op generlei wijze aansprakelijk voor schade en verliezen die de Franchisegever of derden mochten lijden door nalatig of fout handelen van een kandidaat gedurende de selectieprocedure of na het aangaan van een franchisesovereenkomst met betreffende kandidaat.

3. Franchisegever vrijwaart Starteenfranchise.nl tegen alle aanspraken van derden welke direct, indirect of zijdelings met de bemiddeling van Starteenfranchise.nl. samenhangen of zouden kunnen samenhangen.

4. Bovenvermelde vrijwaringen van aansprakelijkheid gelden niet voor Starteenfranchise.nl als er sprake blijkt te zijn van het, opzettelijk en bewust, doorsturen van ongeschikte of ongekwalificeerde kandidaten aan Franchisegever.

 

Artikel 7 Algemene bepalingen

1. Indien de Franchisegever een door Starteenfranchise.nl aangedragen kandidaat afwijst of de kandidaat een aanbod van de Franchisegever afwijst en binnen 24 maanden na het kennismakingsgesprek met de kandidaat alsnog een franchiseovereenkomst tussen Franchisegever en kandidaat tot stand komt, dan is betreffende Franchisegever alsnog gehouden tot betaling van de bemiddelingsfee overeenkomstig het gestelde in artikel 9 van deze algemene voorwaarden.

2. Het is Franchisegever verboden op enigerlei wijze gegevens over kandidaten aan derden door te geven of kandidaten aan derden voor te stellen. Indien Franchisegever dit verbod overtreedt, dan is Franchisegever overeenkomstig artikel 9 van deze voorwaarden gehouden tot betaling van de bemiddelingsfee.

 

Artikel 8 Facturen

1. Aan Franchisegever wordt op de datum van aanvang van de franchiseovereenkomst met de kandidaat, een factuur gestuurd. De facturen van Starteenfranchise.nl dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft Franchisegever in gebreke, ondanks een aanmaning met de aanzegging van verschuldigdheid van buitengerechtelijke incassokosten, dan is Starteenfranchise.nl gerechtigd, het openstaande factuurbedrag te verhogen met rente van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag van de openstaande factuur of deel daarvan.

 

Artikel 9 Bemiddelingsfee

1. Er is door Franchisegever een bemiddelingsfee verschuldigd indien en zodra tussen Franchisegever en kandidaat een franchiseovereenkomst tot stand komt.

2. De hoogte van de bemiddelingsfee (exclusief btw) wordt vastgelegd in de overeenkomst met Franchisegever. Deze bemiddelingsfee wordt door Starteenfranchise.nl voorafgaand aan het kennismakingsgesprek schriftelijk aan Franchisegever bevestigd. De fee is door Franchisegever verschuldigd zodra een franchiseovereenkomst tot stand is gekomen. Franchisegever stelt ten behoeve van de administratie van Starteenfranchise.nl een kopie van de franchiseovereenkomst tussen Franchisegever en kandidaat ter beschikking.

3. Indien een kandidaat in de loop van de tijd meerdere overeenkomsten aangaat (vestigingen opent dan wel meerdere beschermde regio gebieden afneemt) is Starteenfranchise.nl gerechtigd voor iedere nieuwe overeenkomst opnieuw de bemiddelingsfee, of een specifiek hiervoor afgesproken vergoeding, aan de Franchisegever in rekening brengen.

4. Reclames ten aanzien van de gedeclareerde bemiddelingsfee dienen binnen 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven ter kennis van Starteenfranchise.nl te worden gebracht, op straffe van verval van iedere aanspraak.

 

Artikel 10 Tenslotte

1. Starteenfranchise.nl zal zich, uiteraard met inachtneming van al het vorenstaande, volledig inspannen om Franchisegevers en kandidaten naar beste vermogen van dienst te zijn.

2. Behoudens kwesties behorende bij de kantonrechter is de burgerlijke rechter te Amersfoort bevoegd kennis te nemen van geschillen, gerezen naar aanleiding van de overeenkomsten, opdrachten, en berekende bemiddelingsfee tussen Starteenfranchise.nl en Franchisegever en / of kandidaat.

3. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten, aanbiedingen of handelingen van Starteenfranchise.nl is Nederlands recht van toepassing, ongeacht of Franchisegever en/of kandidaat in het buitenland gevestigd of woonachtig is.

4. Starteenfranchise.nl behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen eerst van toepassing zijn zodra Starteenfranchise.nl Franchisegever daarvan in kennis heeft gesteld.

5. Starteenfranchise.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort: 52654575 – BTW nummer: NL-172300629B02.

6. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden te zenden aan Starteenfranchise.nl, Alkmaardermeer 20, 3825 XD te Amersfoort. Of naar het e-mailadres info@starteenfranchise.nl. Starteenfranchise.nl streeft er naar om de door haar ontvangen e-mails binnen 48 uur te beantwoorden.

Copyright © 2016, Starteenfranchise.nl

UW EIGEN FRANCHISE STARTEN?